Målprogram

Sist oppdatert 24. nov. 2023

Eigersund folkebibliotek 2023 – 2026

Målprogrammet er et redskap for å realisere folkebibliotekets samfunnsoppdrag. Nasjonal og regional bibliotekstrategi samt Eigersund kommuneplan, kulturplan og oppvekstplan for barn og unge skal avspeiles i tiltak og mål.

Planen skal gi oversikt over mål og tiltak som skal utvikle Eigersund folkebibliotek til et godt og fremtidsrettet folkebibliotek.

Planen er først og fremst et verktøy for de ansatte og skal fornyes etter 3 år samt evalueres årlig etter at årstatistikken er levert Nasjonalbiblioteket. Viser statistikken, utlån og besøk, at vi har nådd målene vi satte oss?

Biblioteksjefen har ansvar for at det utarbeides halvårsplaner og oversikter over tiltak, tilbud og arrangement.

Historie

Eigersund folkebibliotek er en av landets eldste folkeboksamlinger.

Nedtegnelser fra 1700 tallet viser at det var mye bøker hjemme hos folk. Egersundere var kunnskapstørste og likte å lese. Først og fremst religiøse bøker, men også bøker om praktiske emner, historie og reiseskildringer. (Grude, 1996 s. 353)

Allerede i 1860 tok en håndfull av byens innbyggere initiativet til å opprette et «Almuebibliothek» (Dancke, 1960 s. 1) Året etter fikk stiftelsen støtte fra Kirkedepartementet til driften. Samtidig overtok kommunen ansvaret for biblioteket.

Eigersund folkebibliotek idag

Eigersund folkebibliotek er idag en del av den nasjonale bibliotekstrukturen med Nasjonalbibliotek, fylkesbibliotek, skolebibliotek, fag og forskningsbibliotek.

Kommunens økonomiske rammer samt bibliotekets 2,64* fordelt på 4 ansatte skal sikre kommunens 15011 innbyggere (SSB, 2023) fri tilgang til litteratur, kultur og kunnskap.

I løpet av 2024 flytter folkebiblioteket inn i nye lokaler i Torvgården i sentrum av Egersund. Samme år innfører vi selvbetjent (meråpent) biblioteket. Vi er et av de siste bibliotekene i Rogaland som innfører ordningen. Selvbetjent bibliotek er ikke nevnt i målprogrammet men vil likevel være i fokus fra 2023 til høsten 2024.

I forhold til andre kommuner med samme innbyggerantall er vi også et av landets lavest bemannet bibliotek. Kvinnherad har 6 årsverk (13071 innbyggere) Klepp har 5 ansatte (19588 innbyggere) og Bamble har 4,7 ansatte (14061 innbyggere) (bibstat.no, 2023).

Vi er et relativt lite bibliotek, men skal dekke alle funksjoner et folkebibliotek skal ha og inneholde.

Folkebibliotekets samfunnsoppdrag er beskrevet i lov om folkebibliotek. Vi skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet (Lov om folkebibliotek, 2013 §1).

Involverte

Ansatte ved Eigersund folkebibliotek har jobbet med målprogrammet på arbeidsmøter. Publikum har hatt anledning til å komme med innspill og ønsker til formidling. Fylkesbiblioteket har også kommentert planen. Målprogrammet blir lagt fram for politikerne høsten 2023. *

* Planen ble revidert 2 oktober. Levekårsutvalget ble orientert om målprogrammet og at ledig stilling som barnebibliotekar ikke blir lyst ut. Levekårsutvalget er kjent med at dette får konsekvenser for tilbudet til skole, barn og unge. I målprogrammet vises dette ved at tiltak utgår.

Verdier

Vi skal være vennlig, kompetente og løsningsorienterte.

Ansatte har taushetsplikt og behandler brukernes litteratur- og informasjonsbehov konfidensielt.

Visjon

Biblioteket skal sikre kommunens innbyggere fri tilgang til litteratur, kultur og kunnskap.

Målprogram 2023 - 2026

Målprogrammet har tatt utgangspunkt i Nasjonalbibliotekets stratgegiplan 2020 – 2023. Nasjonalbiblioteket beskriver tre områder og hovedlinjer: formidling, samarbeid og utvikling, infratruktur ( Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, 2019 s.10 ).

I analysen har vi stilt følgende spørsmål: hvem skal vi nå, hva er vår styrke og svakhet, er det muligheter vi ikke tar i bruk?

Formidling

Formidling handler både om utstillinger og aktiviteter som verksteder, forfattertreff og foredrag. Eigersund folkebibliotek skal prioritere et tilbud til skole og barnehage. Biblioteket skal sikre at alle barn opplever gleden over litteratur og en god fortelling. Gjennom klassebesøk sikrer vi at alle barn i kommunen får tilbud om et lånekort.

Vi ønsker også å ha et formidlingstilbud til alle generasjoner i kommunen. Et mål må være at befolkningen oppdager tjenesten gjennom et forfattertreff eller et foredrag på biblioteket.

Aktiviteter og arrangement skal løses innenfor vår kapasitet og dagens ansatte.

Vår styrke er at vi alltid har bruker i fokus og vi har etablerte rutiner som bidrar til en stabil og forutsigbar drift av bibliotekets primæroppgaver

Formidling
Formidling2023202420252026
Skole og barnehageBokkasser • Klassebesøk • Forfattertreff 5 trinn / Verdens bokdag • Billedbokstunder • Litteraturuka for ungdomstrinnet--- Bildebokstunder
Barn - Sommerles - Spill på onsdagskveld - Etablere gode rutiner for utstillinger og plakater, brosjyrer
UngdomVersted i høstferien- Etablere gode rutiner for utstillinger og plakater, brosjyrer
Voksne --- Etablere et fast lørdagstilbud (forfattertreff / debatt) i betjent åpningstid - Etablere gode rutiner for utstillinger og plakater, brosjyrer
Pensjonister- Onsdagsforedrag - Litterært pusterom fredager--- Onsdagsforedrag - Litterært pusterom fredager - Etablere et datahjelp tilbud - Etablere Shared reading
Minoritetsspråkelige/flykninger- Verdensbiblioteket -Moprsmålsdagen - Sheard reading - Verdensbiblioteket - Morsmålsdagen - Shared Reading
Studenter- Fjernlån og tilgang til pensumlitteratur - Fjernlån og tilgang til pensumlitteratur
Personer med funksjonsnedsettelse- Ha fokus på inkludering av personer med funksjonsnedsettelse i utforming av bibliotekrommet og tilrettelegging ved arrangement.- Ha fokus på inkludering av personer med funksjonsnedsettelse i utforming av bibliotekrommet og tilrettelegging ved arrangement.

Samarbeid og utvikling

Eigersund Folkebibliotek samarbeider tett med fylkesbiblioteket og folkebibliotek i Rogaland. I målprogrammet nevner vi bare andre aktører spesielt. Folkebiblioteket har ambisjoner om å søke utlyste utviklingsmidler hvert år, enten selvstendig eller i samarbeid med ekstern aktør.

Samarbeid og utvikling2023202420252026
Skole- Folkebiblioteket tar ansvar for samling to ganger i året - Folkebiblioteket har ansvar for møter og Litteraturuka for ungdomstrinnet - Utgår - UtgårUtgårUtgår
Frivillighetssentralen i Egersund- 100.000 tildelt fra Kommunal og distriksdepartementet til lavterskel digital deltagelse - Lavterskel tilbud skal være gjennomført innen 30 juni 2024
Kulturkontoret- Diplomfest - LitteraturukaLitteraturuka UtgårLitteraturuke - Diplomfest-
Kristiania- Skreddersydde bibliotektjenenester som del av fleksible og desentraliserte studietilbud-
Sanitetsforeningen Egersund- LesevennUtgår- Lesevenn-
Voksenopplæring- Formidling av informasjon og tilbud---

Digital infrastruktur

Digitaliserte ressurser og kunnskapskilder i bibliotek blir enda viktigere framover. En sidestilling av trykt og digitalt materiale i bibliotekene bør være et mål.

I 2022 brukte Eigersund kommune 20,- per innbygger til innkjøp av medier. Landsgjennomsnittet var 28,-. Mediebudsjettet har stått uendret siden 2020 (Bibstat.no, 2023).

Folkebiblioteket låner i dag ut lydbøker og e-bøker gjennom appen Allbok. Dette er et system der bibliotekene ikkje får kjøpe e-bøker eller lydbøker, men må betale prisen av ei vanlig bok for så å kunne tilby 6 lydboklån eller 10 e-boklån. Mens det etablerte markedet for bøker fungerer, er det mange forhold rundt nye digitale formater som fortsatt er uavklart.

Eigersund folkebibliotek har et særlig fokus på å sikre brukerne tilgang til lydfiler etter at forlagene sluttet å gi ut lydbøker på CD plater. Vi kjøper inn lydfiler i tillegg til abonnementet vi betaler til konsortiet i Rogaland (Allbok) Vi har også inngått samarbeid med Bibliotek24 som forhandler avtaler på vegne av bibliotekene. I Eigersund gjelder dette avtaler for filmoteket, filmrommet og pressreader (tidsskrift og aviser).

Digital infrastruktur
Digital infrastruktur2023202420252026
Allbok30.000 i abonnement. I tillegg bruker vi 15.000 fra barns mediebudsjett og 10.000 fra medisbudsjettet til voksne til lydfiler---
Filmoteket/ filrommet14.500,- til filmstrømming privat og filmvisning på biblioteket---
Pressreader6400 kr---
Felles nettside med bibliotekene i Rogaland2 årig prosjekt-

Kilder

  • Bibstat.no ( 2023, 13 juni ) https://bibstat.no/resultat/
  • Dancke, P. ( 1960 ) Egersund folkeboksamling 1860 – 1960 ( Særtrykk av Bok og Bibliotek nr. 2 ( 1960 )
  • Grude, Egil Harald ( 1996 ) Egersund fram til 1880. Egersund kommune
  • Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet ( 2019 ) Rom for demokrati og dannelse. Nasjonal bibliotekstrategi 2020 - 2023. Regjeringen.
  • Lov om folkebibliotek ( 2013 ) Hentet fra https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2013-06-21-95
  • Statistisk Sentralbyrå ( 2023 , 3 april ) https://www.ssb.no/kommuneareal/eigersund

Kontakt

Eigersund kommune
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content